Chiquita-tävling - ge dig själv en känsla av välbefinnande

 

OFFICIELLA REGLER:

 1. Tävlingen är öppen för personer bosatta i Sverige, med undantag för anställda och deras familjer hos Chiquita Brands International Sarl ("arrangören"), deras agenter eller någon annan person som har professionell anknytning till tävlingens administration.
 2. Alla frågor om denna kampanj ska ställas till arrangören.
 3. Alla deltagare måste vara 18 år eller äldre. Genom att delta i tävlingen bekräftar deltagarna att de är över 18 år. 
 4. Tävlingen börjar den 24 september 2021 och slutar den 22 oktober 2021 ("tävlingstiden"). Efter detta datum kommer inga ytterligare bidrag till tävlingen att tillåtas.
 5. Genom att skicka in ett bidrag accepterar och godkänner varje deltagare villkorslöst dessa officiella regler och garanterar att hans/hennes bidrag uppfyller alla krav som anges i de officiella reglerna och arrangörens beslut. 
 6. Detta är en tävling som bygger på färdigheter och slumpen spelar ingen roll när det gäller att utse vinnare.
 7. Tillgång till internet krävs för att delta. 
 8. För att delta ska deltagarna under tävlingstiden:
  • Köp 1 kg Chiquita-bananer i en ICA-butik i Sverige (butiken) och spara kvittot som visar köpet ("kvitto").
  • Spara kvittot eftersom det måste visas upp för arrangören om du vinner tävlingen.
  • Kvitton som är ofullständiga, oläsliga eller skadade betraktas som ogiltiga. För att kvittot ska vara giltigt måste följande vara tydligt synligt på kvittot:
  • Tid och datum för köpet som ska vara inom tävlingens giltighetstid. Kvitton med ett datum som ligger utanför tävlingsperioden kommer inte att godkännas;
  • Butik;
  • köpta produkter; 
  • Vikt (minst 1 kg Chiquita-bananer) och totalt belopp som betalats för Chiquita-bananer.
  • Gå till www.Chiquita.se och fyll i registreringsformuläret med följande information: Förnamn, efternamn och e-post;
  • skriva en originalmotivation (egenhändigt skapad) om deltagarens bästa upplevelse av Chiquita. Motiveringen ska vara något som deltagaren själv har skapat, utan bidrag från tredje part.
  • läsa och acceptera dessa officiella regler och Chiquitas integritetspolicy genom att klicka/rulla på motsvarande knappar;
  • Klicka på "Skicka". 
 9. Tävlingens priser: Varje vecka kommer fem (5) bidrag att väljas ut av juryn och vinnarna kommer att vinna en (1) kupong för att köpa en upplevelse på webbplatsen www.liveit.se (beräknat marknadsvärde 1 000 SEK per kupong). 
 10. Inga kontanter eller andra alternativa priser är tillgängliga, helt eller delvis.
 11. Alla priser erbjuds i mån av tillgång och arrangören förbehåller sig rätten att byta ut ett alternativt pris av samma eller högre värde.
 12. Om inte oförutsedda förseningar i leveransen har samband med den aktuella nödsituationen i COVID-19, kommer vinnarna att få sitt pris per post inom 90 dagar efter tävlingens slut.
 13. Deltagarna får använda/visa upp ett kvitto endast en gång. Samma kvitto kan inte användas för mer än en inlämning.
 14. Alla bidrag måste göras direkt av den person som deltar i tävlingen. Bidrag som görs online med hjälp av t.ex. makros, skript eller automatiserade enheter eller processer eller försök att ange en kod mer än en gång är inte tillåtna, och alla sådana bidrag och inlämningar kommer att diskvalificeras.
 15. Bidrag måste lämnas in av den behöriga kontoinnehavaren för den e-postadress som uppgavs vid tidpunkten för deltagandet. "Behörig kontoinnehavare" definieras som den fysiska person som tilldelas en e-postadress av en Internetleverantör, en leverantör av onlinetjänster, en ägare av en internetdomän eller en annan person eller organisation (t.ex. företag, utbildningsinstitution osv.) som ansvarar för att tilldela e-postadresser för den domän som är kopplad till den inlämnade e-postadressen. 
 16. Arrangören förbehåller sig rätten att kontrollera deltagarnas personuppgifter.
 17. Bidragen måste vara i digitalt format. Endast bidrag som skickas online är berättigade. Inga tryckta eller filmade bidrag kommer att godkännas i denna tävling. 
 18. Bidraget måste i sin helhet vara ett enskilt verk av originalmaterial som skapats av deltagaren och får inte innehålla eller fokusera på material som ägs eller kontrolleras av tredje part. 
 19. Bidraget får inte, enligt promotorns eget och obegränsade gottfinnande, innehålla obscent, provocerande, ärekränkande, sexuellt explicit eller på annat sätt stötande eller olämpligt innehåll.
 20. Ansökan måste vara fullständig. Om du döljer eller ger en felaktig bild av ursprunget till innehållet i bidraget är detta ett skäl till diskvalificering.
 21. Deltagarna måste på begäran av arrangören, när som helst, tillhandahålla alla lämpliga godkännanden, tillstånd, befrielser och motsvarande överlåtelse av rättigheter i samband med bidraget i en form och med ett innehåll som arrangören bestämmer efter eget gottfinnande. Om en deltagare inte kan eller vägrar att tillhandahålla alla erforderliga godkännanden, tillstånd och/eller överlåtelse av rättigheter förbehåller sig arrangören rätten att, efter arrangörens eget gottfinnande, diskvalificera det aktuella bidraget, eller att försöka säkra godkännanden, tillstånd och överlåtelse av rättigheter till arrangörens fördel, eller att låta det aktuella bidraget vara kvar i tävlingen.
 22. Inga ersättningar eller nya versioner av bidrag kommer under några omständigheter att accepteras när det ursprungliga bidraget har lämnats in för bedömning.  Alla bidrag som arrangören anser vara ofullständiga, obscena, pornografiska, ärekränkande, hatiska eller på annat sätt stötande, helt eller delvis, kommer att diskvalificeras. Alla bidrag som enligt arrangörens bedömning i god tro bryter mot kraven för bidrag kommer att diskvalificeras. Arrangören förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande diskvalificera deltagare vars beteende strider mot andan i de officiella reglerna eller mot tävlingens syfte, och att ogiltigförklara alla bidrag som bygger på sådant beteende.
 23. Arrangören är inte ansvarig för felaktig eller felaktig information om deltagandet, oavsett om den orsakas av Internetanvändare eller av någon utrustning eller programmering som är kopplad till eller används i tävlingen eller av något tekniskt eller mänskligt fel som kan uppstå i behandlingen eller överföringen av bidrag i tävlingen.  Arrangören tar inget ansvar för fel, utelämnande, avbrott, radering, stöld eller förstörelse eller obehörig åtkomst till eller ändring av bidrag.  
 24. När ett bidrag har laddats upp till webbplatsen kan det göras tillgängligt i någon form på webbplatsen och/eller på promotorns konton i sociala medier för att visas för allmänheten. 
 25. Bidragen kommer att bedömas enligt nedanstående definition. Arrangören förbehåller sig rätten att undersöka källmaterialet i originalbidraget för att kontrollera att det uppfyller dessa regler.
 26. Bedömning: En jury som utses av arrangören efter eget gottfinnande ("domare") kommer att gemensamt välja det bästa bidraget för dagen, varje dag under tävlingstiden, bland alla bidrag som kan komma i fråga, baserat på följande faktorer: Kreativitet och sammansättning. Vinnarna kommer att meddelas via e-post inom 30 dagar efter tävlingstidens slut.  Domarnas beslut är slutgiltiga och bindande och kan inte överklagas. Arrangören har inget ansvar för vinnarbesked som förloras, avlyssnas eller inte tas emot av de potentiella vinnarna av någon anledning. Om en potentiell pristagare, trots rimliga ansträngningar, inte svarar inom fem (5) dagar efter det första försöket till meddelande, eller om ett pris eller ett meddelande om priset returneras som oanvänt eller olevererat till en sådan potentiell pristagare, kan en sådan potentiell pristagare förlora det tillämpliga priset och en annan pristagare kan väljas ut.  Om en potentiell pristagare visar sig vara obehörig, eller om han eller hon inte har följt dessa officiella regler eller av någon anledning avböjer det aktuella priset innan det delas ut, kan den potentiella pristagaren diskvalificeras och en alternativ vinnare kan väljas ut. 
 27. Vid tillämpningen av dessa officiella regler anses deltagaren ha mottagit arrangörens begäran eller meddelande, (a) om arrangören skickar begäran per post, fem arbetsdagar efter det att arrangören skickade begäran, eller (b) om arrangören skickar begäran per e-post, den dag då arrangören skickade e-postmeddelandet.
 28. Varje deltagare som deltar i denna tävling representerar och garanterar följande: (i) bidraget är deltagarens eget, skapat och producerat av deltagaren, (ii) bidraget innehåller inget datavirus (i förekommande fall), är i övrigt oförstört, är helt och hållet ursprungligt från deltagaren och är inte föremål för någon faktisk eller hotad rättstvist eller något krav vid tidpunkten för bidraget; (iii) Inlägget varken bryter eller kommer att bryta mot eller göra intrång i immateriella rättigheter eller andra rättigheter som tillhör tredje part, och (iv) Inlägget varken bryter eller kommer att bryta mot någon tillämplig lag eller är eller kommer att vara diskriminerande, ärekränkande eller förtalande.  Varje deltagare samtycker härmed till att ersätta och hålla arrangören skadeslös från alla krav, åtgärder eller förfaranden av alla slag från tredje part och från alla skador, skulder, kostnader och utgifter som har samband med eller uppstår till följd av ett brott eller påstått brott mot någon av deltagarens garantier, framställningar eller avtal enligt detta avtal.
 29. Immateriella rättigheter: Varje deltagare försäkrar och bekräftar att alla immateriella rättigheter i samband med det bidrag som lämnas in i tävlingen uteslutande innehas av deltagaren. Varje deltagare försäkrar och garanterar i synnerhet att a) bidraget (inklusive men inte begränsat till dess kreativa arbete) är fritt från varje panträtt eller anspråk från någon person eller enhet som har jurisdiktion över bidraget, för någon betalning, inklusive men inte begränsat till avgifter för vidareutnyttjande; (b) Bidraget gör inte och ska inte göra intrång på eller kränka någon upphovsrätt eller någon persons, företags eller bolags rätt till privatliv, ska inte utgöra förtal eller förtal av någon person, företag eller bolag och ska inte göra intrång på eller kränka någon annan rättighet som tillhör någon person, företag eller bolag; c) Arrangören och dess licenstagare och uppdragstagare får använda och/eller utnyttja bidraget fullt ut, i alla medier och på alla sätt (nu och i framtiden kända eller uppfunna), i all evighet, i hela universum, i enlighet med vad som anges i detta avtal; (d) Om bidraget innehåller material eller delar som inte ägs/ägdes av deltagaren och/eller som omfattas av tredje parts rättigheter, har deltagaren innan han/hon presenterar/laddar upp bidraget erhållit alla rättigheter och alla frigörelser och samtycken som krävs för att möjliggöra beviljandet av de rättigheter som nämns ovan samt utställningen och användningen av bidraget på det sätt som anges i dessa officiella regler utan ytterligare ersättning. På arrangörens begäran måste varje deltagare vara beredd att inom två (2) kalenderdagar efter mottagandet av arrangörens begäran tillhandahålla motsvarande dokumentation som bevisar att sådana rättigheter har beviljats. Underlåtenhet att tillhandahålla sådana godkännanden på begäran kan leda till diskvalificering när som helst under tävlingen och till att en annan vinnare utses.
 30. Genom att delta i denna tävling godkänner och accepterar deltagarna följande:
  • Deltagarna överlåter alla rättigheter (inklusive upphovsrätt) som härrör från bidragen till arrangören, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt till själva motivet och alla rättigheter till bidrag, ändringar, utveckling och alla avledda verk som är kopplade till bidraget;
  • Alla rättigheter, titlar och intressen i och till sådana bidrag ska tillfalla och förbli hos arrangören;
  • deltagarna förbehåller sig inga rättigheter i detta;
  • Utan att begränsa det föregående överlåter och överför deltagarna härmed oåterkalleligen till arrangören, i all evighet och i hela universum, alla rättigheter som nu är kända eller som i framtiden kommer att utformas och som deltagaren kan ha eller som kan uppstå i samband med bidraget. Deltagarna avstår härmed oåterkalleligt från alla rättigheter i samband med bidraget som inte kan överlåtas. Arrangören ska behålla de rättigheter som beviljats i samband med bidraget även om bidraget diskvalificeras eller inte uppfyller kraven för bidraget eller även om det fastställs att deltagaren som lämnat bidraget inte är berättigad att delta i tävlingen eller vinna ett pris.
 31. Arrangören ska ha ensamrätt för alltid och i hela universum att ändra, anpassa, modifiera, använda och på annat sätt utnyttja bidraget och/eller material som utformats, skapats, utvecklats eller producerats i samband med bidraget, helt eller delvis, i enlighet med vad Arrangören bestämmer efter eget gottfinnande.  Arrangören har särskilt rätt (men inte skyldighet) att använda deltagarens bidrag helt eller delvis, att reproducera, kopiera, publicera, distribuera, ändra, kommunicera eller på annat sätt använda bidraget på alla sätt och i alla medier, inklusive men inte begränsat till att lägga ut det på Chiquitas Facebook- och/eller Instagramsida eller via Chiquitas Twitterkonto eller i andra medier, och att skapa avledda verk av bidraget utan kostnad för arrangören. Arrangörens användning av bidraget ska inte utgöra eller tolkas som ett brott mot någon immateriell rättighet som deltagaren gör anspråk på. Eventuella skador som arrangören eller dess dotterbolag kan ådra sig till följd av användning eller publicering av det bidrag som deltagaren har lämnat och som deltagaren har försäkrat och garanterat kommer att återkrävas från deltagaren.
 32. Genom att delta i tävlingen ger varje deltagare, utöver alla andra bidrag som kan beviljas i något annat avtal som ingåtts mellan arrangören och deltagarna, arrangören, dess dotterbolag och deras respektive efterträdare, övertagare och licenstagare rätt att använda deltagarens namn i alla medier i samband med tävlingen eller inlämningen samt reklam och marknadsföring av denna, och varje deltagare och/eller pristagare befriar härmed arrangören från allt ansvar i samband med detta.  
 33. Begränsning av ansvar: Deltagarna samtycker till att arrangören inte har något ansvar gentemot deltagarna eller tredje part för materiella och/eller juridiska brister i priserna och/eller för skador som uppstår till följd av priser eller kampanjen eller som är kopplade till dem. Genom att delta bekräftar deltagarna att om de får ett pris, är arrangören inte ansvarig för skador som uppstår vid användningen av priset. Arrangörens ansvar är begränsat till skador som orsakats av arrangören själv eller någon av dennes ställföreträdare, som uppsåtligen eller grovt försumligt eller som orsakats av överträdelse av kardinalförpliktelser. Detta gäller inte skador som orsakats av skada på liv, kropp och/eller hälsa.
 34. De personer som ansvarar för behandlingen av personuppgifterna är Chiquita Brands International Sarl (registeransvarig), La Tuilière 16 1163 Etoy, Schweiz, och Chiquita Europe B.V. (gemensam registeransvarig), Franklinweg 35, 4207 HX Gorinchem, Nederländerna. Deltagarnas personuppgifter kommer att samlas in, behandlas och lagras uteslutande för kampanjens ändamål. När kampanjen har avslutats kommer alla personuppgifter att raderas och inte lagras längre, såvida inte deltagarna har accepterat att ta emot nyhetsbrev från Chiquita, i vilket fall de särskilda villkor som deltagaren har accepterat ska gälla. Överföring av personuppgifter till tredje part är utesluten, såvida detta inte sker för att genomföra kampanjen eller för att skicka priserna. För frågor om dataskydd, vänligen kontakta: privacy@chiquita.com.
 35. Genom att delta godkänner och ger deltagarna sitt samtycke till att deras personuppgifter samlas in, behandlas och lagras på de villkor som anges ovan. 
 36. Dessa officiella regler regleras av svensk lag. Om något av dessa villkor skulle vara eller bli ogiltigt ska giltigheten av de återstående villkoren förbli oförändrad.
 37. En tryckt version av de officiella reglerna kan begäras skriftligen från arrangören (ett adresserat och frankerat returkuvert måste bifogas brevet).
 38. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra dessa officiella regler eller ställa in tävlingen utan föregående meddelande.

 

Arrangör: Chiquita Brands International Sarl, La Tuilière 16 1163 Etoy, Schweiz.

 

© 2021 Chiquita Brands L.L.C. Alla rättigheter förbehållna.

Chiquita och Chiquita-logotypen är varumärken som tillhör Chiquita Brands L.L.C.